ALGEMENE VOORWAARDEN HAYHOE FAMILIERECHTADVIES B.V.

(van toepassing op opdrachten verleend aan Hayhoe Familierechtadvies B.V. met ingang van 1 juli 2023)

A. ALGEMEEN 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Hayhoe Familierechtadvies B.V., gevestigd te Purmerend, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 90630629, tevens handelend onder de naam Hayhoe Familierechtadvies.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: 

het adviseren ten aanzien van vraagstukken van notarieel-juridische, erfrechtelijke, fiscaalrechtelijke en/of algemeen juridische aard;

het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting;

het behandelen van verzoek- en bezwaarschriften in fiscale aangelegenheden; 

het optreden als bewindvoerder benoemd bij testament, bij de schenking of aangesteld door de rechterlijke macht;

het optreden als executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder;

het optreden als vereffenaar in een nalatenschap, als gevolmachtigde of aangesteld door de rechterlijke macht;

het optreden als gevolmachtigde van opdrachtgever of als toezichthouder, waaronder begrepen de benoeming in een levenstestament;

al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging. 

 1. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 

 

 B. TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden als onder A 3 genoemd worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 
 2. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

 

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen dan wel op het moment dat de opdrachtgever de opdracht mondeling of via e-mail heeft bevestigd aan de opdrachtnemer. 
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 

 

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER 

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen. 
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. 
 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd. 

 

E. UITVOERING OPDRACHT 

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van de opdracht wordt de zorg van een goed opdrachtnemer in acht genomen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld.
 3. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 4. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 BW aanvaard.

 

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT 

 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan gekregen resultaten. 
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden. 
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 

G. ARCHIVERING / E-MAIL-VERKEER / CLOUD DIENSTEN

 1. Na afronding van de opdracht zal dit dossier gedurende tien jaren door opdrachtnemer (digitaal) worden bewaard. Na afloop van deze bewaringstermijn staat het de opdrachtnemer vrij het (digitale) dossier zonder voorafgaande aankondiging en toestemming van de opdrachtgever te vernietigen.
 2. Opdrachtnemer maakt voor al zijn e-mailverkeer gebruik van als betrouwbaar bekendstaande providers met servers in Nederland, althans de Europese Economische Ruimte. Alle email-verkeer van opdrachtnemer vindt niet versleuteld plaats. Dit geldt ook voor alle bijlagen bij e-mails.

De aansprakelijkheid voor de verspreiding van (vertrouwelijke) informatie als gevolg van het gebruik van niet versleuteld e-mailverkeer wordt uitdrukkelijk uitgesloten (behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer).

 1. Opdrachtnemer maakt in voorkomend geval gebruik van als betrouwbaar bekend staande online filesharing sites zoals wetransfer.com. Dit vergemakkelijkt de overdracht/kennisneming van (zeer) grote bestanden, die niet als bijlagen per e-mail kunnen worden toegezonden. Opdrachtgever stemt met dit gebruik van de filesharing dienst in. De aansprakelijkheid voor de verspreiding van (vertrouwelijke) informatie als gevolg van het gebruik van filesharing diensten wordt uitdrukkelijk uitgesloten (behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer).

 

H. INTELLECTUELE EIGENDOM 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesproducten die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. 
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer. 

 

I. OVERMACHT 

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
 2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 

 

J. HONORARIUM 

 1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke (uur)tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 
 3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. 
 4. Voorts zullen, voor zover van toepassing,  andere door de opdrachtnemer te maken kosten in rekening worden gebracht, waaronder begrepen reiskosten, griffierechten,  kosten raadpleging registers, uittreksel Kamer van Koophandel en afschriften uit de kadastrale registers.
 5. Indien sprake is van voortdurende opdrachten, zoals het afwikkelen van een nalatenschap, is opdrachtnemer bevoegd op maandbasis de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten achteraf te declareren.
 6. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen, ook zonder voorafgaande mededeling.

 

K. BETALING 

 1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door storting ten gunste van op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer heeft. 
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag. 
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

 

L. RECLAME 

 1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 
 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

M. AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd. 

Indien opdrachtnemer voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een bedrag van maximaal € 5.000,00. De omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 1. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk. 
 2. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. 
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

 

N. OPZEGGING 

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen. 
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzeggen beëindigt, is zij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. 
 4. Opzegging schort de betalingsverplichting niet op voor reeds uitgevoerde werkzaamheden.

 

O. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING 

 1. Opdrachtnemer leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verwerken van informatie, waaronder persoonsgegevens, na. 
 2. Opdrachtnemer heeft zijn beleid ten aanzien van privacy neergelegd in het “privacybeleid” van Hayhoe Familierechtadvies B.V., zoals dat is gepubliceerd op www.hayhoefamilierechtadvies.nl. Opdrachtnemer zal als nieuwe ontwikkelingen dat noodzakelijk maken het privacybeleid van Hayhoe Familierechtadvies B.V. aanpassen. Hiervan krijgt de opdrachtgever geen bericht. 

 

P. WWFT

Een deel van de dienstverlening van de opdrachtnemer valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond hiervan is opdrachtnemer verplicht om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.  Volgens de wet mag opdrachtnemer zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee akkoord.

 

Q. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer mocht ontstaan, kennis te nemen.